تصفیه آب

عملیات تصفیه آلاینده ها و اجزای نا مطلوب را حذف میکند و یا غلظت آن ها را کاهش میدهد.چ  به طوری که آب برای استفاده مورد نظر محسوب میشود .

مطالب مرتبط

7 روز هفتـــــه ، 24 ساعــــته پاســخگوی شــما هســـــــتیم

٠٧١٣٦٢٣٣٠٢٨ support@kanontasisat.ir